Digitální povodňový plán Sdružení Valašsko - Horní Vsacko


Digitální Povodňový plán Sdružení Valašska-Horního Vsacka byl zpracován samostatně pro jednotlivé obce, které jsou zpracovány v souladu s § 78 odst. 3 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 pís a).

Jednotlivé povodňové plány jsou rovněž zpracovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány a v souladu s zákonem č. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

SPIS. ZN.z MUVS-s 4879/2013 OŽP/Te
č.J.z MUVS 16479/2013
DATUM: 13.6.2013

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") Vám, na základě žádosti podle § 71 odst. 7 vodního zákona, podané dne 21.5.2013, o potvrzení souladu věcné a gracké části aktualizovaného Digitálního povodňověho plánu obcí Bystřička, Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí a Janová s Povodňovým plánem obce S rozšířenou působností Vsetín, sdělujeme, že s Vaším povodňovým plánem souhlasíme a podle ustanovení § 79 odst. 2 písm.a) vodního zákona


potvrzuje soulad věcné a grafické části Digitálního povodňového plánu Mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko s Povodňovým plánem obce s rozšířenou působností Vsetín.

Výše uvedený Digitální povodňový plán Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko pro jednotlivé obce byl vypracován firmou AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. č.p. 12, 612 O0 Brno 12, V rámci projektu "Preventivní povodňová ochrana - varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko – Horní Vsacko". Povodňové plány byly doplněné v rámci zpracovávání webových stránek povodňových plánů za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a na základě připomínek Povodí Moravy,s.p.,Dřevařská 11, Brno ze dne 1.2.2013.ID ObceNázevTelefonFaxEmailWWW
541711Obec Bystřička 571 443 258 571 420 944 obec.bystricka@telecom.cz http://www.bystricka.cz
542679Obec Halenkov571 457 310 571 457 560 ou@halenkov.cz http://www.halenkov.cz
542768Obec Hovězí571 445 088 571 445 011 podatelna@obec-hovezi.cz http://www.obec-hovezi.cz
542784Obec Huslenky571 165 111 571 162 062 ou@huslenky.cz http://www.huslenky.cz
570346Obec Janová571 434 140 571 434 140 obec@janova.cz http://www.janova.cz
542911Město Karolinka571 450 212 571 420 730 podatelna@mukarolinka.cz http://www.karolinka.cz
544566Městys Nový Hrozenkov571 451 310, 571451304   podatelna@novyhrozenkov.cz http://www.novyhrozenkov.cz 
545163Obec Velké Karlovice571 444 260, 571444270571 444 500 podatelna@velkekarlovice.cz http://www.velkekarlovice.cz
545244Obec Zděchov571 449 020 571 449 020 obec@zdechov.cz http://www.zdechov.cz