zpět nahoru
znak

Obec Bystřička 

Použité zkratky a symboly

Bpv. Balt po vyrovnání (výškový systém)
ČR Česká republika
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
dPP digitální povodňový plán
HSO Hospodářsko-správní odbor
HZS Hasičský záchranný sbor
IZS Integrovaný záchranný systém
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů
k.ú. katastrální území
KOPIS Krajské operační a informační středisko
Krizový štáb
KŠZK Krizový štáb Zlínského kraje
LVS Lokální varovný systém
MěBP Městský bytový podnik
Městský úřad
MUVS Městský úřad Vsetín
MVE Malá vodní elektrárna
MŽP Ministerstvo životního prostředí
ORP Obec s rozšířenou působností
Obecní úřad
OŽP Odbor životního prostředí
PK Povodňová komise
PMO Povodí Moravy
POVIS Povodňový informační systém
PP Povodňový plán
ř. km říční km (staničení toku)
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
ŘSZK Ředitelství silnic Zlínského kraje
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SPA Stupeň povodňové aktivity
ST Správa toků
VaK Vodovody a kanalizace
VD Vodní dílo
VHD Vodohospodářský dispečink
VHV Valašsko-Horní Vsacko
ZPV Zvláštní povodeň