zpět nahoru
znak

Obec Hovězí

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Obec Hovězí patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 22,12 km2 a rozkládá se cca 9 km jihovýchodně od Vsetína. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 380 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 762 m n.m. dosahuje vrch Žáry.

Obec se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

 • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
 • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Obcí Hovězí protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které je zaústěn významnější pravostranný přítok Hovízský potok a levostranný přítok Hořanský potok.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Hořanský potok - levostranný přítok (4-11-01-040) 404 800 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Hovízský potok - pravostranný přítok (4-11-01-038) 404 780 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Hovězí je Vsetínská Bečva (km 87,3 – 91,0 v katastru obce Hovězí),č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n. m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m, nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Vsetíně činí 7,0 m3/s. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy je Hovízský potok, levostranným přítokem je Hořanský potok.


Hořanský potok

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od místní části Hořansko. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 89,2. Plocha povodí Hořanského potoka je 7,75 km2 a délka toku je 5,67 km. Pramení v pohoří Javorníky na severovýchodním svahu vrchu Žáry (762 m n.m.). Koryto toku je v obci Hovězí upraveno. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Hovízský potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od místní části Hovízky. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 89,5. Plocha povodí Hovízského potoka je 8,20 km2 a délka toku je 4,30 km. Správcem toku jsou Lesy ČR

pdf.gif Hydrologie


Analýza časových možností

Úsek od - do Délka [km] Doba doběhu [hod]
Velké Karlovice - Vsetín 28 5 - 7

Obec Vzdálenost od hráze [km] Maximální výška vlny nad terénem [m] Doba doběhu vlny do dané obce [min] Rychlost čela vlny [m/s] Poznámka
Karolinka 2 - 4 6 - 7 2 - 7 7 - 11 Zničena
Nový Hrozenkov 5 - 7 7 - 3 10 - 17 4 - 6 Zničena
Halenkov 11 4 31 4 Ohrožena
Huslenky 15 - 16 4 - 5 51 - 53 3 - 4 Část. zničena
Hovězí 17 - 18 3 - 5 66 - 75 2 - 3 Část. zničena
Janová 28 4 94 2 Část. zničena
Vsetín 24 - 27 1 - 2 121 - 160 1 - 2 Ohrožena
Jablůnka 32 - 33 1 - 2 222 - 224 1 - 2 Ohrožena
Bystřička 37 - 38 2 - 3 286 - 286 2 Část. ohrožena

Vsetínská Bečva nad Hovězím - km 89,874

V případě ZPV1 způsobené porušením hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 706 m3/s.

Nástup povodně v zájmovém profilu se dá očekávat za 2 hodiny a 30 minut od začátku poruchy hráze. Kulminace povodňové vlny dorazí do zájmového profilu za 4 hodin a 50 minut od začátku poruchy hráze. Povodeň opadne za 6 hodin a 30 minut.

image001.PNG image002.PNG

Druh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterých voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dostatečně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

 • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Déletrvajících dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávání náhleho tání, při vzniku nebezpečných ledových zácp.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Z hlediska ohrožení může nastat povodeň – Přirozená

 • Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
 • Zvláštní povodeň

Přirozená povodeň - může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, nebo chodem ledů, nebo mimořádnými příčinami, jako jsou sesuvy půdy do koryta toků, vytvořením ledových bariér a vytvořením bariér z plovoucích předmětů. Za těchto situací dochází k přechodnému zvýšení hladiny vodních toků, při kterých již dochází k zaplavení území mimo koryto toku. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
 • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
 • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako bleskové povodně.
 • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území obce Hovězí lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přirozenými povodněmi Vsetínské Bečvy je obec Hovězí ohrožena zejména v období jarního tání (únor - duben), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a v období letních dlouhotrvajících dešťů (červenec 1997, červen 2009)

Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky – bleskové povodně, která vzniká po krátkém přívalovém dešti zejména v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytnout i v místech s velmi omezeným vsakováním do půdy. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/5 hod a více srážek.

   logo

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

ID kraje: 18 524
ID kraje (UIR): 141
ID kraje (ČSÚ): CZ072
kraj: Zlínský
ID ORP: 18 559
ID ORP (UIR): 2 054
ID ORP (ČSÚ): 7212
ORP: Vsetín
ID obce: 18 974
ID obce (UIR): 542 768
ID obce (CSÚ): CZ0723542768
obec: Hovězí
ID katastru: 18 975
ID kat. úz. (UIR): 0
ID kat. úz. (ČSÚ): 646342
katastrální území: Hovězí
místo: U splavu směr obec Hovězí
popis ohrožení: U splavu směr obec Hovězí
hlavní směr proudění: S
poznámka: Nízký břeh Bečvy
datum aktualizace: 16.03.2012
X (-Y JTSK): -490 268 m
Y (-X JTSK): -1 159 308 m
identifikátor položky (POVIS)-: 12 108 229
Zdroj dat: PPLAN

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - může být způsobena přírodními jevy jako je např. sesuvy půdy, ucpáním průtočných profilů propustků a mostů, ledovými jevy a jinými situacemi. V katastrálním území obce Hovězí se na Vsetínské Bečvě mohou vyskytovat ledové jevy nad mosty a lávkami, kdy dojde k ucpání průtočného profilu mostu ledovými krami.

Proti vzniku těchto povodní jsou prováděna následující opatření:

 • Odstraňování materiálu a odpadu, který by mohl způsobit ucpání kritických míst toku
 • Čištění koryta, odstraňování naplavenin
 • V době povodně je nutná neustálá kontrola kritických míst členy hlídkové služby a provádění případných opatření příslušníky Sboru dobrovolných hasičů za použití potřebné techniky

   logo

Místa omezující odtokové poměry

16 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  1,517  1,517  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  1,435  1,435  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,972  0,972  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,853  0,853  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,762  0,762  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,691  0,691  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Lávka pro pěší  Hovězí  0,557  0,557  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - silnice 3. třídy  Hovězí  0,501  0,501  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,450  0,450  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Železniční most  Hovězí  0,404  0,404  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,374  0,374  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - silnice 2. třídy  Hovězí  0,317  0,317  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Most - místní komunikace  Hovězí  0,261  0,261  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hořanský p.  Lávka pro pěší  Hovězí  0,172  0,172  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Hovízky  Propustek (shybka)  Hovězí  0,431  0,431  zmenšení průtočného profilu splaveninami při povodni  Detail
Vsetínská Bečva  Most - silnice 3. třídy  Hovězí  89,422  89,422  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.


Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok

Na území obce Hovězí se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit zvláštní povodeň.

Na Velké Stanovnici (přítok Vsetínské Bečvy) se nachází vodní nádrž Karolinka (7,65 milionu m3, plocha 50 ha), cca 15 km od obce Hovězí. V případě poruchy hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 706 m3/s a nástup povodně v profilu Hovězí se dá očekávat za 4 hodiny a 50 minut.

pdf.gif, 1.7kB Opatření před povodní

pdf.gif, 1.7kB Stupně povodňové aktivity

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity