zpět nahoru
znak

Obec Huslenky

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Obec Huslenky patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 35,08 km2 a rozkládá se cca 11 km jihovýchodně od Vsetína. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 390 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 922 m n.m. dosahuje vrch Makyta.

Obec se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

 • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
 • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Obcí Huslenky protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které je zaústěný významnější pravostranný přítok Losový potok a levostranné přítoky Černý potok, Kychová a Zděchovka.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Černý potok - levostranný přítok (4-11-01-031) 404 710 000 400 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Kychová - levostranný přítok (4-11-01-032) 404 720 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Losový potok - pravostranný přítok (4-11-01-033) 404 730 000 600 Vsetínská Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Uherský potok - pravostranný přítok (4-11-01-035) 404 750 000 100 Zděchovka Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Zděchovka - levostranný přítok (4-11-01-036) 404 740 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Huslenky je Vsetínská Bečva (km 91,0 – 94,5 v katastru obce Huslenky), č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n.m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m, nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Velkých Karlovicích činí 1,0 m3/s a ve Vsetíně 7,0 m3/s. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy je Losový potok, levostranným přítokem je Černý potok, Kychová a Zděchovka, do které je zaústěný pravostranný přítok Uherský potok.


Černý potok

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Halenkov a k.ú. Huslenky. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 94,5. Délka Černého potoka je 4,32 km. Břehy toku jsou v okolí silničního mostu (silnice II/487) stabilizovány opěrnými zmi. Správcem toku jsou Lesy ČR.


Kychová

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od místní části Kychová. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 93,7. Plocha povodí Kychové je 13,00 km2 a délka toku je 8,33 km. Pramení na západním svahu Papajského sedla v těsné blízkosti státní hranice se Slovenskem. Koryto potoka je v obci upraveno, použita je kamenná dlažba, kamenný zához a v blízkosti silnice kamenné zídky. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Losový potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, do které se vlévá v km 92,3. Délka Losového potoka je 1,28 km. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.


Uherský potok

Je pravostranným přítokem Zděchovky, který přitéká od místní části Uherská. Do Zděchovky se vlévá v km 1,97. Plocha povodí Uherského potoka je 8,26 km2 a délka toku je 5,94 km. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Zděchovka

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Zděchová. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 91,4. Plocha povodí Zděchovky je 25,51 km2 a délka toku je 7,55 km. Pramení na severním svahu Javotníků v nadmořské výšce okolo 700 m n.m. Koryto potoka bylo souvisle upraveno pouze po přítok Uherská. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


pdf.gif Hydrologie


Analýza časových možností

Úsek od - do Délka [km] Doba doběhu [hod]
Velké Karlovice - Vsetín 28 5 - 7

Obec Vzdálenost od hráze [km] Maximální výška vlny nad terénem [m] Doba doběhu vlny do dané obce [min] Rychlost čela vlny [m/s] Poznámka
Karolinka 2 - 4 6 - 7 2 - 7 7 - 11 Zničena
Nový Hrozenkov 5 - 7 7 - 3 10 - 17 4 - 6 Zničena
Halenkov 11 4 31 4 Ohrožena
Huslenky 15 - 16 4 - 5 51 - 53 3 - 4 Část. zničena
Hovězí 17 - 18 3 - 5 66 - 75 2 - 3 Část. zničena
Janová 28 4 94 2 Část. zničena
Vsetín 24 - 27 1 - 2 121 - 160 1 - 2 Ohrožena
Jablůnka 32 - 33 1 - 2 222 - 224 1 - 2 Ohrožena
Bystřička 37 - 38 2 - 3 286 - 286 2 Část. ohrožena

Vsetínská Bečva nad Huslenkami - km 92,098

V případě ZPV1 způsobené porušením hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 798 m3/s.

Nástup povodně v zájmovém profilu se dá očekávat za 2 hodiny a 10 minut od začátku poruchy hráze. Kulminace povodňové vlny dorazí do zájmového profilu za 4 hodin od začátku poruchy hráze. Povodeň opadne za 5 hodin a 50 minut.

image001.PNG image002.PNG

Druh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterých voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dostatečně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

 • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Déletrvajících dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávání náhleho tání, při vzniku nebezpečných ledových zácp.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Z hlediska ohrožení může nastat povodeň – Přirozená

 • Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
 • Zvláštní povodeň

Přirozená povodeň - může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, nebo chodem ledů, nebo mimořádnými příčinami, jako jsou sesuvy půdy do koryta toků, vytvořením ledových bariér a vytvořením bariér z plovoucích předmětů. Za těchto situací dochází k přechodnému zvýšení hladiny vodních toků, při kterých již dochází k zaplavení území mimo koryto toku. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
 • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
 • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako bleskové povodně.
 • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území obce Huslenky lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přirozenými povodněmi Vsetínské Bečvy je obec Huslenky ohrožena zejména v období jarního tání (únor - duben), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a v období letních dlouhotrvajících dešťů (červenec 1997, červen 2009)

Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky – bleskové povodně, která vzniká po krátkém přívalovém dešti zejména v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytnout i v místech s velmi omezeným vsakováním do půdy. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/5 hod a více srážek. Bleskovou povodní je v obci Huslenky nejvíce ohrožena především chatová oblast na pravém břehu Vsetínské Bečvy.

   logo

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

2 řádky, 1 strana

  ID kraje (ČSÚ)   kraj   ID ORP (ČSÚ)   ORP   obec   katastrální území   místo   popis ohrožení    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
1. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Huslenky Huslenky Chatová oblast podél cyklostezky Chatová oblast-konec Podrobné informace
2. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Huslenky Huslenky Chatová oblast podél cyklostezky Chatová oblast-začátek Podrobné informace

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - může být způsobena přírodními jevy jako je např. sesuvy půdy, ucpáním průtočných profilů propustků a mostů, ledovými jevy a jinými situacemi. V katastrálním území obce Huslenky se nevyskytuje na Vsetínské Bečvě častý výskyt ledových jevů uváděných Českým hydrometeorologickým ústavem.

Proti vzniku těchto povodní jsou prováděna následující opatření:

 • Odstraňování materiálu a odpadu, který by mohl způsobit ucpání kritických míst toku
 • Čištění koryta, odstraňování naplavenin
 • V době povodně je nutná neustálá kontrola kritických míst členy hlídkové služby a provádění případných opatření příslušníky Sboru dobrovolných hasičů za použití potřebné techniky

   logo

Místa omezující odtokové poměry

10 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Kychová  Potok Kychová  Huslenky      hrozí zaplavení území  Detail
Zděchovka  Potok Zděchovka  Huslenky      hrozí zaplavení území  Detail
Kychová  Most - místní komunikace  Huslenky  1,097  1,097  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Kychová  Most - místní komunikace  Huslenky  0,891  0,891  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Kychová  Lávka pro pěší  Huslenky  0,612  0,612  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Huslenky  94,385  94,385  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Lávka pro pěší  Huslenky  93,739  93,739  objekt je nekapacitní pro průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Lávka pro pěší  Huslenky  92,214  92,214  objekt je nekapacitní pro průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Huslenky  91,530  91,530  objekt nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Zděchovka  Most - silnice 2. třídy  Huslenky  0,100  0,100  objekt je nekapacitní pro průtok Q100  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.


Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok

Na území obce Huslenky se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit zvláštní povodeň.

Na Velké Stanovnici (přítok Vsetínské Bečvy) se nachází vodní nádrž Karolinka (7,65 milionu m3, plocha 50 ha), cca 13 km od obce Huslenky. V případě poruchy hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 798 m3/s a nástup povodně v profilu Huslenky se dá očekávat za 2 hodiny a 10 minut.

pdf.gif, 1.7kB Opatření před povodní

pdf.gif, 1.7kB Stupně povodňové aktivity

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity