zpět nahoru
znak

Obec Janová

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Obec Janová patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 9,22 km2 a rozkládá se cca 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m n.m. dosahuje vrch Lysný.

Obec se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

 • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
 • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Obcí Janová protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které je zaústěn významnější pravostranný přítok Janovský potok a levostranný potok Záružný potok.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Janovský potok - pravostranný přítok (4-11-01-041) 404 810 001 600 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Potok Kadějov - pravostranný přítok (4-11-01-041) 404 810 001 200 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Bradlův náhon (Obecnice) - levostranný přítok (4-11-01-041) 404 810 002 600 Vsetínská Bečva Obec Janová
Záružný potok - zaústění do Bradlova náhonu (4-11-01-041) 404 810 003 900 Bradlův náhon Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Janová je Vsetínská Bečva (km 85,8 – 87,3 v katastru obce Janová),č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n. m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m, nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Vsetíně činí 7,0 m3/s. Správcem toku je Povodí Moravy,s.p.

Tok je v celé délce zájmového území směrově i výškově upraven. Příčný profil koryta je jednoduchý lichoběžník s šířkou dna cca 16 m a s průměrným spádem dna 5 ‰. V obydlené části obce Janové zasahující až k břehové linii jsou vybudovány oboustranné ochranné hráze. Levostranná hráz je odsazena cca 30 m od břehové linie. Hráz je sypaná zemní lichoběžníkového tvaru s šířkou v koruně 1,5 m a s průměrnou výškou nad terénem 1,6 m.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy je Janovský potok a potok Kadějov, levostranným přítokem je Bradlův náhon, do kterého jsou zaústěny levostranné přítoky.


Janovský potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který protéká celou obcí. Plocha povodí Janovského potoka je 2,05 km2. Potok je v obci pomístně upraven, převážně ve své vyústní části, kde vzhledem ke zmenšení sklonu nivelety dochází k výraznému zanášení průtočného profilu a častému vybřežení vody při zvýšených průtocích. Ve středním a pramenném úseku se Janovský potok vyznačuje velkým spádem a značnou vymílací schopností. V některých úsecích je hluboko zaříznutý do terénu. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Bradlův náhon

Na levém břehu Vsetínské Bečvy se nachází bývalý mlýnský náhon, který je ve správě obce. Náhon byl napájen vodou z jezu u mlýna pod obcí Hovězí. Část náhonu mezi obcí Hovězí a Janová je v současné době mimo funkci. V úseku obce Janová je náhon zachovám a slouží jako recipient pro zaústění levostranných přítoků. Při zaústění Bradlového náhonu do Vsetínské Bečvy pod obcí, dochází často při zvýšených průtocích ke vzdutí a k vybřežení vody z náhonu, především mezi železniční tratí a státní silnicí.

pdf.gif Hydrologie


Analýza časových možností

Úsek od - do Délka [km] Doba doběhu [hod]
Velké Karlovice - Vsetín 28 5 - 7

Obec Vzdálenost od hráze [km] Maximální výška vlny nad terénem [m] Doba doběhu vlny do dané obce [min] Rychlost čela vlny [m/s] Poznámka
Karolinka 2 - 4 6 - 7 2 - 7 7 - 11 Zničena
Nový Hrozenkov 5 - 7 7 - 3 10 - 17 4 - 6 Zničena
Halenkov 11 4 31 4 Ohrožena
Huslenky 15 - 16 4 - 5 51 - 53 3 - 4 Část. zničena
Hovězí 17 - 18 3 - 5 66 - 75 2 - 3 Část. zničena
Janová 28 4 94 2 Část. zničena
Vsetín 24 - 27 1 - 2 121 - 160 1 - 2 Ohrožena
Jablůnka 32 - 33 1 - 2 222 - 224 1 - 2 Ohrožena
Bystřička 37 - 38 2 - 3 286 - 286 2 Část. ohrožena

Vsetínská Bečva nad Janovou - km 86,848

V případě ZPV1 způsobené porušením hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 684 m3/s.

Nástup povodně v zájmovém profilu se dá očekávat za 2 hodiny a 50 minut od začátku poruchy hráze. Kulminace povodňové vlny dorazí do zájmového profilu pod hrází za 5 hodin a 30 minut od začátku poruchy hráze. Povodeň opadne za 7 hodin.

image002.png, 135kB image003.png, 3.6kB

Druh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterých voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dostatečně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

 • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Déletrvajících dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávání náhleho tání, při vzniku nebezpečných ledových zácp.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Z hlediska ohrožení může nastat povodeň – Přirozená

 • Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
 • Zvláštní povodeň

Přirozená povodeň - může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, nebo chodem ledů, nebo mimořádnými příčinami, jako jsou sesuvy půdy do koryta toků, vytvořením ledových bariér a vytvořením bariér z plovoucích předmětů. Za těchto situací dochází k přechodnému zvýšení hladiny vodních toků, při kterých již dochází k zaplavení území mimo koryto toku. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
 • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
 • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako bleskové povodně.
 • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území obce Janová lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přirozenými povodněmi Vsetínské Bečvy je obec Janová ohrožena zejména v období jarního tání (únor - duben), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a v období letních dlouhotrvajících dešťů (červenec 1997, červen 2009)

Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky – bleskové povodně, která vzniká po krátkém přívalovém dešti zejména v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytnout i v místech s velmi omezeným vsakováním do půdy. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/5 hod a více srážek. Obec Janová je ohrožena především rozvodněním Janovského potoka, který před zaústěním do Vsetínské Bečvy protéká hustě zastavěnou částí obce a vzhledem k malému spádu toku v tomto úseku, dochází k zanášení koryta splaveninami a častému vybřežení vody do obce. V případě extrémních přívalových srážek, koryto ani po stavebních úpravách nemůže být v jeho dolní části kapacitní pro povodňové průtoky a plaveniny, v horní části dochází zase vzhledem k velkému podélnému sklonu k vymílání dna a břehů toku.

   logo

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

Nebyly nalezeny žádné objekty splňující zadané podmínky.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - může být způsobena přírodními jevy jako je např. sesuvy půdy, ucpáním průtočných profilů propustků a mostů, ledovými jevy a jinými situacemi. V katastrálním území obce Janová se nevyskytuje na Vsetínské Bečvě častý výskyt ledových jevů uváděných Českým hydrometeorologickým ústavem. Náchylný ke tvorbě ledových jevů je Janovský potok v dolní části toku, kde vznikají často ledové bariéry a dochází tak k vybřežení vody z koryta i při malých průtocích. Při povodni nastává opět velmi problémový dolní úsek toku Janovského potoka, kde jsou kritické některé lávky a může tak dojít k ucpání průtočného profilu. Za zvýšených srážek a průtoků k menších tocích je rovněž problémové místo v okolí Bradlova náhonu, do kterého jsou zaústěny levostranné přítoky Vsetínské Bečvy. Bradlův náhon se nachází v rovinatém území obce kolem Vsetínské Bečvy a má velmi malý spád. Dochází k neustálému zanášení koryta splaveninami, ke zmenšování jeho kapacity a vybřežení vody na okolní pozemky.

Proti vzniku těchto povodní jsou prováděna následující opatření:

 • Odstraňování materiálu a odpadu, který by mohl způsobit ucpání kritických míst toku
 • Čištění koryta, odstraňování naplavenin
 • V době povodně je nutná neustálá kontrola kritických míst členy hlídkové služby a provádění případných opatření příslušníky Sboru dobrovolných hasičů za použití potřebné techniky

   logo

Místa omezující odtokové poměry

12 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,315  0,315  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,297  0,297  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Most - místní komunikace  Janová  0,270  0,270  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,213  0,213  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Lávka pro pěší  Janová  0,198  0,198  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,173  0,173  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,144  0,144  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Lávka pro pěší  Janová  0,139  0,139  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Lávka pro pěší  Janová  0,123  0,123  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Pojízdná lávka  Janová  0,093  0,093  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Janovský p.  Lávka pro pěší  Janová  0,066  0,066  objekt je nekapacitní pro průtok Q10  Detail
Vsetínská Bečva  Lávka pro pěší  Janová  88,177  88,177  objekt je nekapacitní pro průtok Q5  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.


Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádní situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok

Na území obce Janová se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit zvláštní povodeň.

Na Velké Stanovnici (přítok Vsetínské Bečvy) se nachází vodní nádrž Karolinka (7,65 milionu m3, plocha 50 ha), cca 20 km od obce Janová. V případě poruchy hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 684 m3/s a nástup povodně v profilu Janová se dá očekávat za 2 hodiny a 50 minut.

pdf.gif, 1.7kB Opatření před povodní

pdf.gif, 1.7kB Stupně povodňové aktivity

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity