zpět nahoru
znak

Město Karolinka

Výškový systém výškopisných údajů | Správci vodních toků | Příslušný vodoprávní orgán | Příslušné související povodňové komise

Úvodní část


Povodňový plán představuje souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku občanů při povodních, zmírnění škod na majetku obce, společnosti a životního prostředí.

Povodňový plán je členěn na:

  • věcnou část: obsahuje údaje potřebné pro zajištění obce před povodněmi, charakter zájmového území a druh a rozsah ohrožení
  • organizační část: o obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
  • grafickou část: obsahuje základní mapu s vyznačením všech objektů souvisejících s dPP
  • přílohy: obsahuje přílohy, které souvisejí s dPP a nejsou uvedeny ve výše uvedených kapitolách

Výškový systém výškopisných údajů

Výškové údaje veškerých výškopisných údajů uvedených v dPP jsou v systému Balt po vyrovnání (Bpv.).


Správci vodních toků

Lesy České republiky, státní podnik, www.lesycr.cz
název jméno telefon fax e-mail
Ředitelství - Přemyslova 1106, 50 168 Hradec Králové 8 956 999 111 495 262 391 lesycr@lesycr.cz
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín vedoucí správy toků - Ing. Pavel Pernica 956 957 111, GSM brána-724 523 062 571 489 832 ost57@lesycr.cz

Povodí Moravy, státní podnik, www.pmo.cz
název jméno telefon fax e-mail
Povodí Moravy - Dřevařská 11, 601 75 Brno ústředna 541 637 111 541 211 403 sekretariatgr@pmo.cz
vodohospodářský dispečink - stálá služba dispečink 541 211 737 dispecink@pmo.cz
(služba 7:00 - 15:30) 541 637 250
vedoucí VHD Ing. Marek Viskot 549 241 688
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 585 711 217 585 711 214 sekretariatzhm@pmo.cz
provoz Valašské Meziříčí-přímý výkon správy toku,
Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
vedoucí provozu - Ing. Pavlína Burdíková 571 685 091, 571 685 096, 602 768 980 585 711 214 provozvalmez@pmo.cz

Povodňové orgány - Řízení ochrany území před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

  • Orgány samosprávy obce Karolinka
  • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • Krajské úřady

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:


Příslušný vodoprávní orgán

Obec s rozšířenou působností Vsetín - www.mestovsetin.cz, www.vsetin.eu

název jméno telefon fax e-mail
Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, okr. Vsetín
571 450 212 571 420 730 podatelna@mukarolinka.cz
Městský úřad Vsetín Svárov 1080, 755 01 Vsetín 571 491 111 571 419 278 posta@mestovsetin.cz
Odbor životního prostředí vedoucí odboru - Ing. Jindra Tesařová, referent - Jana Gabryšová 571 491 703, 571 491 702 571 491 720 jindra.tesarova@mestovsetin.cz, jana.gabrysova@mestovsetin.cz
Oddělení vodního a odpadového hospodářství vedoucí odboru - Ing. Jindra Tesařová 571 491 714, 733 784 003 571 491 706
Oddělení krizového řízení vedoucí odboru - Ing. Rostislav Křupala 571 491 540 571 491 325rostislav.krupala@mestovsetin.cz
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 577 043 111577 043 202podatelna@kr-zlinsky.cz
Ministerstvo životního prostředíZabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra577 043 111577 043 202podatelna@kr-zlinsky.cz

Příslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povodňová komise města Karolinka
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, okr. Vsetín
Starosta - předseda pov. komise 571 450 212, 734 681 624 571 420 730 starostka@mukarolinka.cz
Povodňová komise města Vsetín - obce s rozšířenou působností (ORP) Svárov 1080, 755 01 Vsetín Starosta - předseda pov. komise 571 491 504 571 419 957 starosta@mestovsetin.cz
Povodňová komise Zlínského kraje - třída T. Bati 21, 761 90 Zlín Hejtman - předseda pov. komise 577 043 100, 731 555 080 577 043 202 podatelna@kr-zlinsky.cz
Ústřední povodňová komise Ministr ŽP - předseda pov. komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz