zpět nahoru
znak

Městys Nový Hrozenkov

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Městys Nový Hrozenkov patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 43,60 km2 a rozkládá se cca 20 km východně od Vsetína. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 456 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 962 m n.m. dosahuje Stolečný vrch.

Městys se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

 • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
 • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Městysem Nový Hrozenkov protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které jsou zaústěny významnější pravostranné přítoky Brodská a Lušová a levostranné přítoky Břežitá, Juřenův potok, Kyčerský potok a Vranča.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Brodská - pravostranný přítok (4-11-01-022) 404 620 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Břežitá - levostranný přítok (4-11-01-026) 404 660 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Juřenův potok - levostranný přítok (4-11-01-021) 404 610 001 200 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Kyčerský potok - levostranný přítok (4-11-01-021) 404 610 001 600 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Lušová - pravostranný přítok (4-11-01-028) 404 680 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vranča - levostranný přítok (4-11-01-024) 404 640 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území městyse Nový Hrozenkov je Vsetínská Bečva (km 99,4 – 104,9 v katastru městyse Nový Hrozenkov),č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n. m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m n.m., nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Velkých Karlovicích činí 1,0 m3/s a ve Vsetíně 7,0 m3. Správcem toku je Povodí Moravy,s.p.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy je Brodská a Lušová, levostranným přítokem je Břežitá, Juřenův potok, Kyčerský potok a Vranča.


Brodská

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Brodské. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 101,4. Plocha povodí Brodské je 11,83 km2 a délka toku je 5,91 km. Brodská byla stejně jako většina menších toků na tomto území na přelomu 19. a 20. století upravena (hrazení bystřin). V současné době je původní opevnění ve velice špatném stavu, koryto je na některých místech zaneseno sedimenty. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Břežitá

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Břežitá. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Nový Hrozenkov a k.ú. Halenkov. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 98,5. Plocha povodí Břežité je 6,57 km2 a délka toku je 5,18 km. Původní opevnění je ve velice špatném stavu. Podél silnice, která vede obcí Břežitá, jsou na pravém břehu opěrné zídky, částečně jsou opravené. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Juřenův a Kyčerský potok

Jsou levostranné přítoky Vsetínské Bečvy. Do Vsetínské Bečvy se vlévají v km 101,7 (Kyčerský p.) a v km 107,9 (Juřenův p.). Délka Juřenova potoka je 1,01 km a délka Kyčerského potoka je 0,89 km. Správcem toků jsou Lesy ČR, s.p.


Lušová

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Lušová. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Nový Hrozenkov a k.ú. Halenkov. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 98,3. Plocha povodí Lušové je 10,04 km2 a délka toku je 5,58 km. Původní opevnění potoka je ve velice špatném stavu. Výškově je potok upraven dřevěnými stupni ve dně. Správcem toku jsou LESY ČR, s.p.


Vranča

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od místní části Vranča. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 100,9. Plocha povodí toku Vranča je 14,37 km2 a délka toku je 6,19 km. Potok pramení pod hřebenem Javorníků v nadmořské výšce okolo 850 m n. m. V rámci souvislé úpravy z roku 1980 (ř. km 0,05 - 2,65) byla částečně napřímena trasa toku. Dále byla upravována hlavně niveleta toku - byla postavena soustava stupňů a kominovaných prahů, která výškově zajistila trasu koryta v terénu. Břehové opevnění bylo tvořeno kamennou dlažbou a kamennou rovnaninou. v roce 2011 prodělal tento úsek toku rekonstrukci. Cílem byla úprava do původního stavu. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


pdf.gif Hydrologie


Analýza časových možností - VD Karolinka


Úsek od - do Délka [km] Doba doběhu [hod]
Velké Karlovice - Vsetín 28 5 - 7

Obec Vzdálenost od hráze [km] Maximální výška vlny nad terénem [m] Doba doběhu vlny do dané obce [min] Rychlost čela vlny [m/s] Poznámka
Karolinka 2 - 4 6 - 7 2 - 7 7 - 11 Zničena
Nový Hrozenkov 5 - 7 7 - 3 10 - 17 4 - 6 Zničena
Halenkov 11 4 31 4 Ohrožena
Huslenky 15 - 16 4 - 5 51 - 53 3 - 4 Část. zničena
Hovězí 17 - 18 3 - 5 66 - 75 2 - 3 Část. zničena
Janová 28 4 94 2 Část. zničena
Vsetín 24 - 27 1 - 2 121 - 160 1 - 2 Ohrožena
Jablůnka 32 - 33 1 - 2 222 - 224 1 - 2 Ohrožena
Bystřička 37 - 38 2 - 3 286 - 286 2 Část. ohrožena

Vsetínská Bečva nad Novým Hrozenkovem - km 100,125

V případě ZPV1 způsobené porušením hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 1294 m3/s.

Nástup povodně v zájmovém profilu se dá očekávat za 60 minut od začátku poruchy hráze. Kulminace povodňové vlny dorazí do zájmového profilu 1 hodin a 39 minut od začátku poruchy hráze. Povodeň opadne za 3 hodiny a 40 minut.

image001.PNG image002.PNG

Druh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterých voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dostatečně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

 • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Déletrvajících dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávání náhleho tání, při vzniku nebezpečných ledových zácp.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Z hlediska ohrožení může nastat povodeň – Přirozená

 • Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
 • Zvláštní povodeň

Přirozená povodeň - může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, nebo chodem ledů, nebo mimořádnými příčinami, jako jsou sesuvy půdy do koryta toků, vytvořením ledových bariér a vytvořením bariér z plovoucích předmětů. Za těchto situací dochází k přechodnému zvýšení hladiny vodních toků, při kterých již dochází k zaplavení území mimo koryto toku. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
 • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
 • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako bleskové povodně.
 • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území městyse Nový Hrozenkov lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přirozenými povodněmi Vsetínské Bečvy je městys Nový Hrozenkov ohrožen zejména v období jarního tání (únor - duben), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a v období letních dlouhotrvajících dešťů (červenec 1997, červen 2009)

Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky – bleskové povodně, která vzniká po krátkém přívalovém dešti zejména v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytnout i v místech s velmi omezeným vsakováním do půdy. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/5 hod a více srážek. Městys Nový Hrozenkov je ohrožen především rozvodněním Brodské. Na nezalesněných částech svahů dochází k soustředěnému odtoku a vytváření erozních rýh. Ohrožení při bleskových povodních mohou působit i ostatní pravo i levostranné přítoky Vsetínské Bečvy.

   logo

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

4 řádky, 1 strana

  ID kraje (ČSÚ)   kraj   ID ORP (ČSÚ)   ORP   obec   katastrální území   místo   popis ohrožení    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
1. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov Údolí Brodské Most na bezejmenném levostranném přítoku Brodské Podrobné informace
2. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov Údolí Brodské Most na toku Brodská Podrobné informace
3. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov Lušová kolem toku Lušová Podrobné informace
4. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov Údolí Brodské Pravobřežní svahy nad tokem Brodská, nad zástavbou, před zalesněnou částí Podrobné informace

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - může být způsobena přírodními jevy jako je např. sesuvy půdy, ucpáním průtočných profilů propustků a mostů, ledovými jevy a jinými situacemi. V katastrálním území městyse Nový Hrozenkov se na Vsetínské Bečvě vyskytují ledové jevy. Časté bývá ucpání průtočného profilu v nadjezí Vraneckého a Adamovského jezu ledovými krami.

Proti vzniku těchto povodní jsou prováděna následující opatření:

 • Odstraňování materiálu a odpadu, který by mohl způsobit ucpání kritických míst toku
 • Čištění koryta, odstraňování naplavenin
 • V době povodně je nutná neustálá kontrola kritických míst členy hlídkové služby a provádění případných opatření příslušníky Sboru dobrovolných hasičů za použití potřebné techniky

   logo

Místa omezující odtokové poměry

10 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Brodská  Most - místní komunikace  Nový Hrozenkov  1,600  1,600  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  1,445  1,445  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  1,105  1,105  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  0,895  0,895  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  0,848  0,848  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Lávka pro pěší  Nový Hrozenkov  0,690  0,690  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Most - místní komunikace  Nový Hrozenkov  0,501  0,501  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Pojízdná lávka  Nový Hrozenkov  0,438  0,438  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Brodská  Most - silnice 3. třídy  Nový Hrozenkov  0,271  0,271  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vranča  Propustek (shybka)  Nový Hrozenkov  0,053  0,053  zmenšení průtočného profilu splaveninami při povodni  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.


Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok

Na území městyse Nový Hrozenkov se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit zvláštní povodeň.

Na Velké Stanovnici (přítok Vsetínské Bečvy) se nachází vodní nádrž Karolinka (7,65 milionu m3, plocha 50 ha), cca 3,5 km od městyse Nový Hrozenkov. V případě poruchy hráze VD Karolinka dosáhne kulminace 1294 m3/s a nástup povodně v profilu Nový Hrozenkov se dá očekávat za 1 hodinu a 39 min.

pdf.gif, 1.7kB Opatření před povodní

pdf.gif, 1.7kB Stupně povodňové aktivity

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity