zpět nahoru
znak

Městys Nový Hrozenkov

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Městys Nový Hrozenkov patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 43,60 km2 a rozkládá se cca 20 km východně od Vsetína. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 456 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 962 m n.m. dosahuje Stolečný vrch.

Městys se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

  • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
  • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Městysem Nový Hrozenkov protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které jsou zaústěny významnější pravostranné přítoky Brodská a Lušová a levostranné přítoky Břežitá, Juřenův potok, Kyčerský potok a Vranča.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Brodská - pravostranný přítok (4-11-01-022) 404 620 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Břežitá - levostranný přítok (4-11-01-026) 404 660 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Juřenův potok - levostranný přítok (4-11-01-021) 404 610 001 200 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Kyčerský potok - levostranný přítok (4-11-01-021) 404 610 001 600 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Lušová - pravostranný přítok (4-11-01-028) 404 680 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vranča - levostranný přítok (4-11-01-024) 404 640 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území městyse Nový Hrozenkov je Vsetínská Bečva (km 99,4 – 104,9 v katastru městyse Nový Hrozenkov),č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n. m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m n.m., nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Velkých Karlovicích činí 1,0 m3/s a ve Vsetíně 7,0 m3. Správcem toku je Povodí Moravy,s.p.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy je Brodská a Lušová, levostranným přítokem je Břežitá, Juřenův potok, Kyčerský potok a Vranča.


Brodská

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Brodské. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 101,4. Plocha povodí Brodské je 11,83 km2 a délka toku je 5,91 km. Brodská byla stejně jako většina menších toků na tomto území na přelomu 19. a 20. století upravena (hrazení bystřin). V současné době je původní opevnění ve velice špatném stavu, koryto je na některých místech zaneseno sedimenty. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Břežitá

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Břežitá. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Nový Hrozenkov a k.ú. Halenkov. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 98,5. Plocha povodí Břežité je 6,57 km2 a délka toku je 5,18 km. Původní opevnění je ve velice špatném stavu. Podél silnice, která vede obcí Břežitá, jsou na pravém břehu opěrné zídky, částečně jsou opravené. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Juřenův a Kyčerský potok

Jsou levostranné přítoky Vsetínské Bečvy. Do Vsetínské Bečvy se vlévají v km 101,7 (Kyčerský p.) a v km 107,9 (Juřenův p.). Délka Juřenova potoka je 1,01 km a délka Kyčerského potoka je 0,89 km. Správcem toků jsou Lesy ČR, s.p.


Lušová

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Lušová. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Nový Hrozenkov a k.ú. Halenkov. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 98,3. Plocha povodí Lušové je 10,04 km2 a délka toku je 5,58 km. Původní opevnění potoka je ve velice špatném stavu. Výškově je potok upraven dřevěnými stupni ve dně. Správcem toku jsou LESY ČR, s.p.


Vranča

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od místní části Vranča. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 100,9. Plocha povodí toku Vranča je 14,37 km2 a délka toku je 6,19 km. Potok pramení pod hřebenem Javorníků v nadmořské výšce okolo 850 m n. m. V rámci souvislé úpravy z roku 1980 (ř. km 0,05 - 2,65) byla částečně napřímena trasa toku. Dále byla upravována hlavně niveleta toku - byla postavena soustava stupňů a kominovaných prahů, která výškově zajistila trasu koryta v terénu. Břehové opevnění bylo tvořeno kamennou dlažbou a kamennou rovnaninou. v roce 2011 prodělal tento úsek toku rekonstrukci. Cílem byla úprava do původního stavu. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.