zpět nahoru
znak

Obec Velké Karlovice

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky | Seznam vodních toků | Odtokové poměry | Hydrologie | Analýza časových možností | Druh a rozsah ohrožení | Opatření před povodní | Stupně povodňové aktivity

Věcná část

Charakteristika a klimatické a hydrologické podmínky zájmového území

Obec Velké Karlovice patří do působnosti ORP Vsetín a je součástí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, do kterého patří celkem 9 obcí: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, město Karolinka, městys Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a obec Zděchov. Rozloha katastrálního území obce činí 82 km2 a rozkládá se cca 27 km východně od Vsetína. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 520 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 1024 m n.m. dosahuje vrch Vysoká.

Obec se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Půdy jsou v obci převážně jílovité a štěrkopískovité. Skladba půdy dává předpoklad vzniku častých sesuvů při podmáčení a tím i možnosti ovlivnění přirozené povodně.

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Celé zájmové území Sdružení VHV je odvodňováno řekou Bečvou která se vlévá se do řeky Moravy. Toky v tomto území mají charakter horních částí toků - rychlý odtok vody z povodí a masivní pohyb splavenin.


Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat podmínky pro vznik povodní:

 • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
 • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Zejména může docházet ke vzniku bleskových povodní, v důsledku intenzivních srážek na relativně malém a předem nepředvídatelném území.

Území obce se nachází v povodí řeky Bečvy. Obcí Velké Karlovice protéká významná řeka Vsetínská Bečva, do které jsou zaústěny významnější pravostranné přítoky Babská, Bzový potok, Jezerní potok, Miloňovský potok a Velká Hanzlůvka a levostranné přítoky Pluskovec a Tísňavský potok.


Seznam vodních toků na území obce

Název toku (č. hydrologického pořadí) ID toku Recipient Správce toku
Vsetínská Bečva - hlavní tok (4-11-01) 404 410 000 100 Bečva Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Přímý výkon správy - Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Vlašské Meziříčí
Babská - pravostranný přítok (4-11-01-002) 404 420 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Bzový potok - pravostranný přítok (4-11-01-015) 404 550 002 600 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Jezerní potok - pravostranný přítok (4-11-01-014) 404 520 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Miloňovský potok - pravostranný přítok (4-11-01-010) 404 500 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Pluskovec - levostranný přítok (4-11-01-012) 404 540 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Podťatý potok - pravostranný přítok (4-11-01-007) 404 460 000 100 Tísňavský potok Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tísňavský potok - levostranný přítok (4-11-01-007) 404 480 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Velká Hanzlůvka - pravostranný přítok (4-11-01-004) 404 440 000 100 Vsetínská Bečva Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

url.gif mapa vodních toků na území obce


Odtokové poměry

Vsetínská Bečva

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Velké Karlovice je Vsetínská Bečva (km 107,3 – 120,7 v katastru obce Velké Karlovice),č. h. p. 4-11-01. Vsetínská Bečva pramení v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy pod vrchem Čarták v nadmořské výšce 910 m. Protéká obcemi Velké Karlovice, Karolinka, kde přibírá stejnojmenný potok z vodní nádrže Stanovnice v nadmořské výšce 472 m n. m., dále protéká městysem Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Od soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m, nese označení Bečva. Délka toku je 58,8 km, plocha povodí 734,1 km2. Průměrný průtok ve Velkých Karlovicích činí 1,0 m3/s. Správcem toku je Povodí Moravy,s.p.

Pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy v obci Velké Karlovice je Babská, Bzový potok, Jezerní potok, Miloňovský potok a Velká Hanzlůvka, levostranným přítokem je Pluskovec a Tísňavský potok, do kterého ústí Podťatý potok.


Miloňovský potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká do Velkých Karlovic od obce Miloňov. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 111,2. Plocha povodí Miloňovského potoka je 8,50 km2, délka toku je 5,40 km. Dlouhodobý průměrný průtok je 123 l/s. Koryto toku je částečně zaneseno naplaveninami, břehová opevnění jsou zarostlá a částečně devastována výtržemi břehového opevnění. Svahy a břehy toku jsou zarostlé divokou vegetací a náletovým porostem. V ř. km 0,958 - 1,397 byla provedena úprava koryta, která spočívala v odstranění nánosů, rekonstrukci stávajících příčných prahů a rekonstrukci opěrných zídek na levém i pravém břehu. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Pluskovec

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká do Velkých Karlovic od místní části Pluskovec. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 108,8. Plocha povodí Pluskovce je 3,82 km2, délka toku je 4,24 km a průměrný sklon je 2,5 %. Na potoce bylo v minulosti provedeno souvislé hrazení bystřiny, které je v současné době značně poškozené. Původní hrazení zde bylo provedeno v roce 1943 a spočívalo v úpravě koryta do lichoběžníkového a obdélníkového tvaru. Ve stávajícím korytě jsou patrny původní opěrné zídky z lomového kamene, které vykazují značné poškození, stejně jako příčné objekty - dřevěné stupně a prahy. V ř. km 1,922 - 2,067 byla provedena úprava, která spočívala v profilaci koryta, rekonstrukci stávajících příčných prahů a rekonstrukci opěrných zídek na levém i pravém břehu. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Bzový potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Bzová. Potok tvoří hranici mezi k.ú. Velké Karlovice a k.ú. Karolinka. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 107,3. Plocha povodí Bzového potoka je 4,82 km2, délka toku je 5,06 km a průměrný sklon 2,0 %. V ř. km 0,000 - 1,222 byla provedena úprava koryta, která spočívala v úpravě břehového opevnění a rekonstrukci stávajících příčných prahů. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Babská

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který se do ní vlévá u obce Babská v ř. km 117,1. Plocha povodí potoka Babská je 5,01 km2 a délka toku je 3,64 km. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Tísňavský potok

Je levostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Tísňavy. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 133,2. Délka toku je 6,02 km. Pravostranným přítokem Tísňavského potoka je Podťatý potok (délka 5,23 km). Plocha povodí obou toků je 9,30 km2. Správcem toků jsou Lesy ČR, s.p.


Velká Hanzlůvka

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který se do ní vlévá u obce Lesková v ř. km 115,2. Plocha povodí Velké Hanzlůvky je 5,18 km2 a délka toku je 3,99 km. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


Jezerní potok

Je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, který přitéká od obce Jezerná. Do Vsetínské Bečvy se vlévá v km 108,9. Plocha povodí Jezerného potoka je 7,82 km2, délka toku je 5,48 km. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p.


pdf.gif HydrologieDruh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterých voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dostatečně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

 • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 • Déletrvajících dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávání náhlého tání, při vzniku nebezpečných ledových zácp.
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Z hlediska ohrožení může nastat povodeň – Přirozená

 • Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
 • Zvláštní povodeň

Přirozená povodeň - může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami, nebo chodem ledů, nebo mimořádnými příčinami, jako jsou sesuvy půdy do koryta toků, vytvořením ledových bariér a vytvořením bariér z plovoucích předmětů. Za těchto situací dochází k přechodnému zvýšení hladiny vodních toků, při kterých již dochází k zaplavení území mimo koryto toku. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
 • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
 • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako bleskové povodně.
 • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území obce Velké Karlovice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přirozenými povodněmi Vsetínské Bečvy je obec Velké Karlovice ohrožena zejména v období jarního tání (únor - duben), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a v období letních dlouhotrvajících dešťů (červenec 1997, červen 2009)

Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky – bleskové povodně, která vzniká po krátkém přívalovém dešti zejména v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytnout i v místech s velmi omezeným vsakováním do půdy. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/5 hod a více srážek. Obec Velké Karlovice je ohrožena především rozvodněním přítoků Vsetínské Bečvy.

   logo

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

4 řádky, 1 strana

  ID kraje (ČSÚ)   kraj   ID ORP (ČSÚ)   ORP   obec   katastrální území   místo   popis ohrožení    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
1. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Velké Karlovice Velké Karlovice Potok Lopušanka - most u Horáků RD u mostu u Horáků Podrobné informace
2. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Velké Karlovice Velké Karlovice Jezerní potok pod nádrží Jezero Rekreační objekt nad mostem Podrobné informace
3. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Velké Karlovice Malé Karlovice Pluskoveček Tok Pluskoveček - silniční a železniční most Podrobné informace
4. CZ072 Zlínský 7212 Vsetín Velké Karlovice Velké Karlovice Údolí Jezerné Rodinné domy u Jezerního potoka Podrobné informace

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami - může být způsobena přírodními jevy jako je např. sesuvy půdy, ucpáním průtočných profilů propustků a mostů, ledovými jevy a jinými situacemi. V katastrálním území obce Velké Karlovice se ledové jevy objevují na Vsetínské Bečvě v meandru nad silničním mostem v blízkosti benzínové čerpací stanice, kde se tvoří ledové bariéry a následně dochází k vylití vody z koryta. Náchylný ke tvorbě ledových jevů je také Bzový potok v dolní a střední části toku, kde vznikají ledové bariéry a následné ucpání mostů. Při povodni omezují odtokové poměry některé mosty a lávky na Vsetínské Bečvě.

Proti vzniku těchto povodní jsou prováděna následující opatření:

 • Odstraňování materiálu a odpadu, který by mohl způsobit ucpání kritických míst toku
 • Čištění koryta, odstraňování naplavenin
 • V době povodně je nutná neustálá kontrola kritických míst členy hlídkové služby a provádění případných opatření příslušníky Sboru dobrovolných hasičů za použití potřebné techniky

   logo

Místa omezující odtokové poměry

16 řádků, 1 strana

tok místo katastrální území začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Miloňovský p.  Most na Miloňovském potoce - U ovčína  Velké Karlovice  2,250  2,250  Omezená průtočná kapacita mostku, ucpání za povodně průtočného profilu  Detail
Miloňovský p.  Most na Pravostran. Přítoku Miloňovského potoka Stavbař  Velké Karlovice  0,720  0,720  Omezená průtočná kapacita mostku, ucpání za povodně průtočného profilu  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  118,489  118,489  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  118,179  118,179  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  118,002  118,002  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  116,896  116,896  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - silnice 2. třídy  Velké Karlovice  115,342  115,342  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  114,377  114,377  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Lávka pro pěší  Velké Karlovice  113,788  113,788  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  112,595  112,595  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - silnice 2. třídy  Velké Karlovice  112,169  112,169  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  111,854  111,854  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  111,415  111,415  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - místní komunikace  Velké Karlovice  110,104  110,104  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Lávka pro pěší  Velké Karlovice  109,782  109,782  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail
Vsetínská Bečva  Most - silnice 3. třídy  Velké Karlovice  107,634  107,634  objekt je nekapacitní nebo nemá dostatečnou rezervu nad průtok Q100  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.


Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádní situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok

Na území obce Velké Karlovice se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit zvláštní povodeň.

pdf.gif, 1.7kB Opatření před povodní

pdf.gif, 1.7kB Stupně povodňové aktivity

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity