zpět nahoru
znak

Obec Holasovice

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity | Přípravná opatření | Způsob vyžádání pomoci | Osnova zprávy po povodni | Důležité kontakty |

Organizační část

Holasovice (507113)

adresa: Holasovice čp. 130, Holasovice
telefon: 553 662 296, fax: 553 662 294, e-mail: obec.holasovice@opava.cz, web: http://obec-holasovice.cz
aktualizováno: 14.10.2019


Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise obce

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Volný Václav, Ing. Obec Holasovice, Holasovice 130, 747 74 Holasovice Starosta  tel: 553 662 296
člen Hřivnáč Libor OSVČ - Holasovice 25, 747 74 Předseda komise životního prostředí obce Holasovice  tel: -  
člen Paleta Marek Vězeňská služba ČR, Krnovská 155/68, 746 01 Opava Velitel SDH Loděnice, místostarosta - Holasovice  tel: -  
člen Schreier Jakub Pavel Vaněk (Autodoprava), Zámecká 117, 747 74 Neplachovice Velitel JSDH  tel: -  
 

url.gif mapa umístění povodňové komise obcePříslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povodňová komise obce Holasovice
Holasovice 130, 747 74 Neplachovice
Starosta - předseda povodňové komise 553 662 296
773 031 130
553 662 294 obec.holasovice@opava.cz
Povodňová komise ORP Opava
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Primátor statutárního města - předseda povodňové komise 553 756 200
553 776 209
553 756 141 primator@opava-city.cz
Povodňová komise Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 00 Ostrava
Hejtman - předseda povodňové komise 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ústřední povodňová komise
Vršovická 1422/65, 100 10 Praha
Ministr ŽP - předseda povodňové komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz


pdf.gif Činnost povodňové komise


Limity pro vyhlašování povodňové aktivity

Na základě známých nebo předpovídaných údajů se vyhlašují 3 SPA:

1. SPA – bdělost
2. SPA – pohotovost
3. SPA - ohrožení

pdf.gif Stupně povodňové aktivity


Pro stanovení stupňů povodňové aktivity na řece Opavě jsou určující hlásné profily kategorie A a B, pro obec Holasovice je to profil kategorie A číslo 271 v Krnově (provozovatelem je ČHMÚ Ostrava). Další profil, který se nachází v blízkosti obce na řece Opavě je profil kategorie A číslo 273 ve městě Opavě (provozovatelem je ČHMÚ Ostrava).

Rozhodující hlásné profily pro nejbližší okolí obce Holasovice:

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm] Stav
Název Číslo Kategorie I. II. III.
Opava Krnov 271 A Opava 220 300 320 online
Opava 273 A Opava 250 300 350 online

Bleskové povodně

Na katastrálním území obce Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štemplovec může rovněž dojít ke vzniku povodně při přívalových deštích na okolní pozemky. Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány na základě činnosti místní hlídkové služby u potencionálních povodňových zdrojů.

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 1 x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící techniky a přenosových tras.

 • délka trvání deště 15 minut 10 mm srážky
 • délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí

 • délka trvání deště 60 minut 30–40 mm srážky
 • délka trvání deště 180 minut 50–80 mm srážky

Seznam srážkoměrů (měrných bodů) pro obec Holasovice:

Název profilu Evid. list Obec Umístění Provozovatel Stav
SR_Holasovice_Loděnice pdf Holasovice, část Loděnice Na střeše požární zbrojnice v Holasovicích část Loděnice Obec Holasovice online
SR_Velké Heraltice_Sádek pdf Velké Heraltice Na střeše místního výletiště ve Velkých Heralticích v části Sádek online
SR_Velké Heraltice pdf Velké Heraltice Na sloupku poblíž vodojemu ve Velkých Heralticích online

Na katastálním území obcí Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štemplovec nastává I. SPA:

 • Na řece Opavě nastává I. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen I. SPA na hlásném profilu kategorie A v Krnově (Opava: 220 cm).
 • Při vydání výstrahy ČHMÚ a na základě informací z hlásných profilů.
 • Při tání, je - li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá.
 • Při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Na katastrálním území obcí Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štemplovec nastává II. SPA:

 • Na řece Opavě nastává II. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen II. SPA na hlásném profilu kategorie A v Krnově (Opava: 300 cm) a tendence je stoupající.
 • Srážky velké intenzity na území obcí – délka trvání deště 15 min 10 mm srážky.
 • Dlouhodobější srážky trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin v kombinaci s táním sněhové pokrývky) nebo délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky.
 • Intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení II. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Opava nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje kraje).

Na katastrálním území obcí Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štemplovec nastává III. SPA:

 • Na řece Opavě nastává III. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen III. SPA na hlásném profilu kategorie A v Krnově (Opava: 320 cm) a tendence je stoupající.
 • Při druhé limitní úrovni hodnot srážek na území obcí, tj. délka trvání deště 60 minut 30-40 mm srážky nebo délka trvání deště 180 minut 50-80 mm srážky, tyto hodnoty srážek již představují skutečné povodňové nebezpečí.
 • Při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru v kombinaci s táním sněhové pokrývky.
 • Při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Opava nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje).


Přípravná opatření

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu:

 • zodpovídá: starosta obce.

Potvrzování souladu s nadřízeným povodňovým plánem:

 • zodpovídá: starosta obce,
 • termín: průběžně.

Prověření a aktualizace povodňového plánu:

 • prověřuje a provádí aktualizaci: zpracovatel dPP po dohodě se starostou obce nebo přímo obec
 • zodpovídá: starosta obce.
 • termín: každý rok ke konci roku

Zajištění aktualizace dat dPP v Editoru POVISU:

 • zodpovídá: starosta obce
 • provádí: obec nebo firma domluvená s obcí
 • termín: každý rok ke konci roku

Zajištění školení PK obce Holasovice:

 • zodpovídá: starosta obce
 • termín: každý rok

Ověření spojení na členy Povodňové komise:

 • zodpovídá: starosta obce,
 • termín: každoročně v červnu a říjnu.

Povodňové prohlídky:

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně, zpravidla:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla březen)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Povodňové prohlídky organizuje a provádí:

 • místostarosta obce Holasovice a ing. Petr Matějek, Štemplovec 30
 • správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni ( skládek, špatně zajištěných plovoucích předmětů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.) Dále na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity málo průtočných profilů apod.


Evakuace


Evakuační místa a místa soustředění

Hlavní evakuační centra jsou zanesena do POVISu. Jedná se o objekty, které jsou určeny ke shromažďování a dále objekty s dostatečným zázemím pro poskytnutí nouzového ubytování a i případně stravování.

Obec Evakuační místo Místo shromáždění Evakuační středisko Přijímací středisko Nouzové ubytování počet lůžek Stravování počet jídel Kontaktní adresa Osoba Telefon Detaily
Holasovice Bývala škola na Kamenci ano ano ano 30 Kamenec 31, 747 74 Holasovice Petra Herberová 739 645 976 Detail
Holasovice Hasičská zbrojnice Holasovice ano ano ano 50 Holasovice 13, 747 74 Holasovice Petra Musilová 604 356 977 Detail
Holasovice Mateřská škola Holasovice ano ano ano 60 Holasovice 75, 74774 Holasovice Radek Šebela 739 012 382 Detail
Holasovice Mateřská škola Loděnice ano ano ano 60 Loděnice 71, 747 74 Holasovice Iva Kramná 737 069 130 Detail
Holasovice Obecní dům Štemplovec ano ano ano 20 Štemplovec 26, Holasovice Pavel Glogovský 777 454 180 Detail
Holasovice Obecní úřad Holasovice ano ano ano ano 30 Holasovice 130, 747 74 Holasovice Ing. Václav Volný 773 031 130 Detail
Holasovice Zámek Loděnice ano ano ano 50 Loděnice 105, 747 74 Holasovice p. Libor Heinz 777 591 960 Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce a názvu objektu.

Pro vaření se dá využít školní jídelny v Základní škole Neplachovice, Školní 199, 747 74 Neplachovice.


Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.


Kontakt na osobu provádějící povodňové prohlídky a hlásnou službu:

jméno pracoviště telefon e-mail
Bronislava Šovčíková Důchodkyně, Holasovice 94 776 166 687
Radek Šebela OSVČ, Holasovice 75 739 012 382

Hlídková služba

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. Zajišťuje sledování situace na území obce. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, výsledek zjištění(výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned, anebo vyslat pracovní skupinu.

 • Sleduje vývoj povodňové situace.
 • Provádí odečet vodočtů na vodních tocích ve městě.
 • Zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné služby a pro řízení a koordinaci povodňových plánů.

Kontakt na osobu provádějící hlídkovou službu:

jméno pracoviště telefon e-mail
Bronislava Šovčíková Důchodkyně, Holasovice 94 776 166 687
Radek Šebela OSVČ, Holasovice 75 739 012 382

Varování obyvatelstva

Obyvatestvo a firmy v ohroženém území budou vyrozuměni:

 • místní rozhlas,
 • siréna: kolísavý tón 140 sekund VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA,
 • SDH,
 • použití megafonu,
 • SMS zprávy.

Evakuační postupy

Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění objektu?

Pokud lze předpokládat, že návrat do svého domova/kanceláře bude možný již za několik hodin, postup je takový:

 • vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,
 • elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
 • uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
 • vypnout topení (plynový kotel - HUP)
 • zhasnout před odchodem všechna světla,
 • vzít sebou i svá domácí zvířata,
 • uzamknout byt/dům,
 • ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci,
 • opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňových orgánů.

Po opuštění budovy se shromáždit na místě, které je určeno k evidenci evakuovaných - shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence evakuovaných.

Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění objektu?

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo.

Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny a na vchodové dveře domu umístěte zprávu o tom kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém bude k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodlá pobývat mimo oficiální místa určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou. Dále batoh (obě ruce volné) nebo taška (nejméně vhodná). Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně).

V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) sebou.


Obsah evakuačního zavazadla

Obsah zavazadla lze rozčlenit do několika skupin:

 • jídlo a pití + nádobí,
 • cennosti a dokumenty,
 • léky a hygiena,
 • oblečení a vybavení pro přespání,
 • přístroje, nástroje a zábava.

Jídlo a pití

Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2 - 3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu dietickému režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vyjít vstříc jen v omezené míře.

Cennosti a dokumenty

Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.

Léky a hygiena

Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky. Také se doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.

Oblečení a vybavení pro přespání

Oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.

Přístroje a nástroje

Zde je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače nebo jiné kapesní formy apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti, společenské hry.


Jak balit evakuační zavazadlo

Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace jsou občané v časové tísni a stresu. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit, nebo požádat občany nezasažené povodní.

Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné dát do kapsy i malým dětem.


Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území, musí jejich majitel vyvézt mimo rozliv povodně. S ohledem na omezené kapacity města se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojené šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.


Organizace dopravy + objízdné trasy

Pokud dojde při povodni k zaplavení silnic, budou objízdné trasy voleny podle aktualního rozlivu.

Dále je nutné sledovat stav mostních objektů a v případě hromadění splaví toto odstranit těžkou technikou.

Předpokládané uzavírky Navrhované objízdné trasy Náhradní doprava při a po povodni Zodpovídá, kontakt
Silniční most přes Opavu - Holasovice Objízdná trasa není třeba Vozidlo SDH Holasovice Libor Štencek
731 327 889
Silniční most přes Lipinku - Loděnice Objízdná trasa vede po silnici III/0575 jedním směrem na Holasovice a druhým směrem na Štemplovec Vozidlo SDH Loděnice Libor Losert
603 345 574

pdf.gif Způsob vyžádání pomoci

pdf.gif Osnova zprávy po povodni

pdf.gif Důležité kontakty

pdf.gif Základní opatření k ochraně před povodněmi