zpět nahoru
znak

Obec Holasovice

Výškový systém výškopisných údajů | Správci vodních toků | Příslušný vodoprávní orgán | Příslušné související povodňové komise

Úvodní část


Povodňový plán představuje souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku občanů při povodních, zmírnění škod na majetku obce, společnosti a životního prostředí.

Povodňový plán je členěn na:

  • věcnou část: obsahuje údaje potřebné pro zajištění obce před povodněmi, charakter zájmového území a druh a rozsah ohrožení
  • organizační část: o obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
  • grafickou část: obsahuje základní mapu s vyznačením všech objektů souvisejících s dPP
  • přílohy: obsahuje přílohy, které souvisejí s dPP a nejsou uvedeny ve výše uvedených kapitolách

Výškový systém výškopisných údajů

Výškové údaje veškerých výškopisných údajů uvedených v dPP jsou v systému Balt po vyrovnání (Bpv.).


Správci vodních toků

Povodí Odry, státní podnik, www.pod.cz
název jméno telefon fax e-mail
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava Ústředna 596 657 111 596 612 666 info@pod.cz
Povodí Odry, s.p. - Závod 1 Opava,
Kolofíkovo náb. 54, 747 05 Opava
596 657 511 596 657 500 zavod.op@pod.cz
Vodohospodářský dispečink - stálá služba Dispečink 596 612 222 596 612 666
(služba 7:00 - 15:30) 596 638 426
vedoucí VHD Ing. Jiří Pagáč 596 657 240
602 583 448
596 612 666 pagac@pod.cz

Státní pozemkový úřad, www.pfcr.cz
název jméno telefon fax e-mail
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
296 164 111 296 164 139 podatelna@spucr.cz
Vedoucí oddělení správy VH děl,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Ivana Šípová 296 164 134
606 792 287
296 164 139 i.sipova@spucr.cz
Správa HOZ - Brno,
Hroznová 227/27, 603 00 Brno-Pisárky
Ing. Dagmar Kuchovská 543 432 039
606 673 758
d.kuchovska@spucr.cz

Povodňové orgány - Řízení ochrany území před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

  • Orgány samosprávy obce Holasovice.
  • Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí.
  • Krajské úřady

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:


Příslušný vodoprávní orgán

Obec s rozšířenou působností Statutární město Opava - www.opava-city.cz

název jméno telefon fax e-mail
Obec Holasovice, Holasovice 130, 747 74 Neplachovice 553 662 294 553 662 294 obec.holasovice@opava.cz
Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava - spojovatelka
- podatelna a informace
553 756 111
553 756 142
553 756 141 posta@opava-city.cz
Odbor životního prostředí Vedoucí odboru - Ing. Marie Vavrečková 553 756 870 marie.vavreckova@opava-city.cz
Oddělení havarijního a krizového řízení Vedoucí oddělení - Ing. Roman Otipka 553 756 635
604 229 400
roman.otipka@opava-city.cz
Oddělení ochrany vod a ochrany ZPF Vedoucí oddělení - Ing. Eva Podstufková 553 756 883 eva.podstufkova@opava-city.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Odbor životního prostředí - Oddělení VH, 28. října 117, 702 18 Ostrava 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ministerstvo životního prostředí Zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra 974 811 111 974 833 582 posta@mvcr.cz

Příslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povodňová komise obce Holasovice,
Holasovice 130, 747 74 Neplachovice
Starosta - předseda povodňové komise 553 662 296
773 031 130
553 662 294 obec.holasovice@opava.cz
Povodňová komise ORP Opava,
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Primátor statutárního města - předseda povodňové komise 553 756 200
553 756 209
553 756 141 primator@opava-city.cz
Povodňová komise Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 00 Ostrava
Hejtman - předseda povodňové komise 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ústřední povodňová komise,
Vršovická 1422/65, 100 10 Praha
Ministr ŽP - předseda povodňové komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz