zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

Limity pro vyhlašování povodňové aktivity | Přípravná opatření | Způsob vyžádání pomoci | Osnova zprávy po povodni | Důležité kontakty |

Organizační část

   logo
dPP ČR grafická část pro Moravskoslezský kraj

MO Ostrava-Radvanice a Bartovice (554821)

adresa: Těšínská 281, čp. 87, Ostrava
telefon: 599 416 100, e-mail: posta@radvanice.ostrava.cz, web: http://www.radvanice.ostrava.cz
aktualizováno: 23.10.2023


Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise městské části

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Boháč Aleš, Bc., MBA Radnice města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava starosta  tel: 599 416 101
místopředseda Stankušová Martina, Bc. Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice místostarostka  tel: 599 416 123
člen Dudek Richard, DiS. Těšínská 41, 716 00 Ostrava-Radvanice velitel JSDH 
člen Hala Stanislav U Statku 422/8, 717 00 Ostrava-Bartovice velitel JSDH 
člen Kolářová Pavla Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice referent odboru SŘDaŽP  tel: 599 416 143
člen Madry Svatopluk STASPO s.r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice jednatel společnosti  tel: 596 447 159
člen Najzar Zbyněk U Důlňáku 207/63, 716 00 Ostrava-Radvanice podnikatel 
člen Pažický Marcel, Ing. Čs. Armády 1892/20a, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava vedoucí oblasti Slezská Ostrava 
člen Provázek Jaroslav, Ing. Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice náměstek - hlavní inženýr  tel: 596 258 221
člen Raisová Věra, Ing. Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice vedoucí odboru SŘDaŽP  tel: 599 416 142
 

url.gif mapa umístění povodňové komise městského obvoduPříslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povodňová komise městského obvodu Radvanice-Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
Starosta - předseda povodňové komise 599 416 100
724 328 635
posta@radvanice.ostrava.cz
Povodňová komise města Ostravy
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Primátor statutárního města - předseda povodňové komise 599 443 131 596 118 861 posta@ostrava.cz
Povodňová komise Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 00 Ostrava
Hejtman - předseda povodňové komise 595 622 222, 595 622 173 595 622 126 posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
Ústřední povodňová komise
Vršovická 1422/65, 100 10 Praha
Ministr ŽP - předseda povodňové komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz


pdf.gif Činnost povodňové komise


Limity pro vyhlašování povodňové aktivity

Na základě známých nebo předpovídaných údajů se vyhlašují 3 SPA:

1. SPA – bdělost
2. SPA – pohotovost
3. SPA - ohrožení

Pro stanovení stupňů povodňové aktivity na řece Lučině jsou určující hlásné profily kategorie A a B, pro městskou část Radvanice a Bartovice především profil kategorie B číslo 286 v Radvanicích (provozovatelem je ČHMÚ Ostrava) a také profil kategorie A číslo 285 na VD Žermanice (provozovatelem je ČHMÚ Ostrava).

Rozhodující hlásné profily pro nejbližší okolí městské části Radvanice a Bartovice:

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm] Stav
Název Číslo Kategorie I. II. III.
Ostrava VD Žermanice 285 A Lučina 104 123 167 online
ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm] Stav
Název Číslo Kategorie I. II. III.
Ostrava Radvanice 286 B Lučina 220 290 320 online

Hlásný profil kategorie C pro městský obvod Radvanice a Bartovice:

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity [cm] Stav
Název Evid. list Číslo Kategorie I. II. III.
Ostrava Radvanice_H pdf Radvanice_H C Podleský potok 30 50 60 online

Bleskové povodně

Na katastrálním území městské části Radvanice a Bartovice může rovněž dojít ke vzniku povodně při přívalových deštích na okolní pozemky. Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány na základě činnosti místní hlídkové služby u potencionálních povodňových zdrojů.

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 1 x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící techniky a přenosových tras.

 • délka trvání deště 15 minut 10 mm srážky,
 • délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky.

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí

 • délka trvání deště 60 minut 30–40 mm srážky
 • délka trvání deště 180 minut 50–80 mm srážky

Seznam srážkoměrů (měrných bodů) pro městský obvod Radvanice a Bartovice:

ORP Název profilu Evid. list Obec Umístění Provozovatel Stav
Ostrava Radvanice_SR pdf Městský obvod Radvanice a Bartovice Na budově mateřské školy Městský obvod Radvanice a Bartovice online

Na území městské části Radvanice - Bartovice nastává I. SPA:

 • Na řece Lučině nastává I. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen I. SPA na hlásném profilu kategorie A na VD Žermanice (Lučina: 84 cm).
 • Na řece Lučině nastává I. SPA, je-li dosažen na hlásném profilu kategorie B v Radvanicích (Lučina: 220 cm).
 • Na Podleském potoce nastává I. SPA, je-li dosažen na hlásném profilu kategorie C v Radvanicích (Podleský potok: 30 cm).
 • Při vydání výstrahy ČHMÚ a na základě informací z hlásných profilů.
 • Při tání, je - li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá.
 • Při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).
 • Na území Radvanic nastává I. SPA při dosažení 10 mm srážek za 15 min. nebo 30 mm za 24 h. v hlásném profilu (srážkoměru) kategorie C – Radvanice_SR, umístěném na budově mateřské školy.

Na území městské části Radvanice - Bartovice nastává II. SPA:

 • Na řece Lučině nastává II. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen II. SPA na hlásném profilu kategorie A na VD Žermanice (Lučina: 107 cm) a tendence je stoupající.
 • Na řece Lučině nastává II. SPA, je-li dosažen na hlásném profilu kategorie B v Radvanicích (Lučina: 290 cm) a tendence je stoupající.
 • Na Podleském potoce nastává II. SPA, je-li dosažen na hlásném profilu kategorie C v Radvanicích (Podleský potok: 50 cm) a tendence je stoupající.
 • Srážky velké intenzity na území městské části – délka trvání deště 60 min 30 mm srážky.
 • Na území Radvanic nastává II. SPA při dosažení 50 mm srážek za 180 min. v hlásném profilu (srážkoměru) kategorie C – Radvanice_SR, umístěném na budově mateřské školy.
 • Intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností.
 • Vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Ostrava nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje kraje).

Na území městské části Radvanice - Bartovice nastává III. SPA:

 • Na řece Lučině nastává III. SPA s ohledem na postupové doby, když je dosažen III. SPA na hlásném profilu kategorie A na VD Žermanice (Lučina: 150 cm) a tendence je stoupající.
 • Na řece Lučině nastává III. SPA, je-li dosažen na hlásném profilu kategorie B v Radvanicích (Lučina: 320 cm) a tendence je stoupající.
 • Na území Radvanic nastává III. SPA při překročení 30 mm srážek za 60 min. nebo při překročení 50 mm srážek za 180 min. v hlásném profilu (srážkoměru) kategorie C – Radvanice_SR, umístěném na budově mateřské školy.
 • Při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru v kombinaci s táním sněhové pokrývky.
 • Vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně.


Přípravná opatření

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu

 • zodpovídá: místostarosta městského obvodu a referent pro životní prostředí Pavla Kolářová

Potvrzování souladu s nadřízeným povodňovým plánem

 • zodpovídá: referent pro životní prostředí městského obvodu
 • termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu

 • prověřuje a provádí aktualizaci: zpracovatel dPP po dohodě s městským obvodem Radvanice a Bartovice ( zajišťuje - referent pro životní prostředí)
 • zodpovídá: referent pro životní prostředí p. Pavla Kolářová
 • termín: každý rok ke konci roku

Zajištění aktualizace dat dPP v Editoru POVISU:

 • zodpovídá: referent pro životní prostředí p. Pavla Kolářová
 • provádí: městský obvod Radvanice a Bartovice nebo firma domluvená s městským obvodem
 • termín: každý rok ke konci roku

Zajištění školení PK městského obvodu Radvanice a Bartovice:

 • zodpovídá: 2. místostarosta městského obvodu
 • zajišťuje: referent pro životní prostředí p. Pavla Kolářová
 • termín: každý rok

Ověření spojení na členy Povodňové komise

 • zodpovídá: 2. místostarosta městského obvodu Radvanice a Bartovice
 • termín: každoročně v červnu a říjnu

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně, zpravidla:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla březen)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Povodňové prohlídky organizuje a provádí:

 • 2. místostarosta městského obvodu Radvanice a Bartovice – Richard Dudek
 • správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni ( skládek, špatně zajištěných plovoucích předmětů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.) Dále na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity málo průtočných profilů apod.


Evakuace


Evakuační místa a místa soustředění

Hlavní evakuační centra jsou zanesena do POVISu. Jedná se o objekty, které jsou určeny ke shromažďování a dále objekty s dostatečným zázemím pro poskytnutí nouzového ubytování a i případně stravování.

Obec Evakuační místo Místo shromáždění Evakuační středisko Přijímací středisko Nouzové ubytování počet lůžek Stravování počet jídel Kontaktní adresa Osoba Telefon Detaily
Ostrava Ostrava (Bartovice) - ZŠ Ostrava-Bartovice ano ano ano 150 Bartovická 129/59, 717 00 Ostrava-Bartovice Mgr. Hana Ostřanská 731 516 927 Detail
Ostrava Ostrava (Radvanice) - ZŠ Ostrava-Radvanice ano ano ano 100 Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice Mgr. Hana Ostřanská 731 516 927 Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce a názvu objektu.


Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.


Kontakt na osobu provádějící povodňové prohlídky a hlásnou službu

jméno pracoviště telefon e-mail
Zbyněk Najzar Podnikatel 603 843 040

Hlídková služba

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. Zajišťuje sledování situace na území obce. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, výsledek zjištění(výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned, anebo vyslat pracovní skupinu.

 • Sleduje vývoj povodňové situace.
 • Provádí odečet vodočtů na vodních tocích ve městě.
 • Zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné služby a pro řízení a koordinaci povodňových plánů.

Kontakt na osobu provádějící hlídkovou službu

jméno pracoviště telefon e-mail
Stanislav Hala Velitel SDH Ostrava-Bartovice 731 966 783

Varování obyvatelstva

Obyvatestvo a firmy v ohroženém území budou vyrozuměni:

 • místní rozhlas
 • rozhlas vybudovaný v rámci nového LVS
 • siréna: kolísavý tón 140 sekund VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
 • SDH
 • použití megafonu
 • SMS zprávy

Evakuační postupy

Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění objektu?

Pokud lze předpokládat, že návrat do svého domova/kanceláře bude možný již za několik hodin, postup je takový:

 • vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,
 • elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
 • uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
 • vypnout topení (plynový kotel - HUP)
 • zhasnout před odchodem všechna světla,
 • vzít sebou i svá domácí zvířata,
 • uzamknout byt/dům,
 • ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci,
 • opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňových orgánů.

Po opuštění budovy se shromáždit na místě, které je určeno k evidenci evakuovaných - shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence evakuovaných.

Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění objektu?

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo.

Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny a na vchodové dveře domu umístěte zprávu o tom kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém bude k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodlá pobývat mimo oficiální místa určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou. Dále batoh (obě ruce volné) nebo taška (nejméně vhodná). Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně).

V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) sebou.


Obsah evakuačního zavazadla

Obsah zavazadla lze rozčlenit do několika skupin:

 • jídlo a pití + nádobí,
 • cennosti a dokumenty,
 • léky a hygiena,
 • oblečení a vybavení pro přespání,
 • přístroje, nástroje a zábava.

Jídlo a pití

Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2 - 3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu dietickému režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vyjít vstříc jen v omezené míře.

Cennosti a dokumenty

Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.

Léky a hygiena

Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky. Také se doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.

Oblečení a vybavení pro přespání

Oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.

Přístroje a nástroje

Zde je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače nebo jiné kapesní formy apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti, společenské hry.


Jak balit evakuační zavazadlo

Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace jsou občané v časové tísni a stresu. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit, nebo požádat občany nezasažené povodní.

Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné dát do kapsy i malým dětem.


Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území, musí jejich majitel vyvézt mimo rozliv povodně. S ohledem na omezené kapacity města se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojené šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.


Materiál a technické vybavení:

 • Lopaty, krumpáče, pytle na písek, motorové pily - uloženy v požární zbrojnici HZS Radvanice, Těšínská 281, 716 00 Ostrava-Radvanice.
 • Písek - pohotovostní dávky ÚMOb Radvanice a Bartovice, jinak dovoz ze Závady.
 • V případě potřeby je k dispozici Základna humanitární pomoci HZS MSK, Ostrava - Hranečník.

Mechanizmy:

 • Možnost využití vlastní techniky - malotraktor + vlečka a nakladač (parkováno u ÚMOb Radvanice a Bartovice, Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava-Radvanice).
 • Pro potřeby povodňové komise a hlídkové služby je k dispozici služební vozidlo městského obvodu (parkováno u ÚMOb Radvanice a Bartovice, Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava-Radvanice).

Organizace dopravy + objízdné trasy

Pokud dojde při povodni k zaplavení silnic, budou objízdné trasy voleny podle aktualního rozlivu.

Dále je nutné sledovat stav mostních objektů a v případě hromadění splaví toto odstranit těžkou technikou.

Předpokládané uzavírky Navrhované objízdné trasy Náhradní doprava při a po povodni Zodpovídá, kontakt
Ulice U Důlňáku pod železniční tratí - tok Důlňák I Objízdná trasa vede po ulicích Na Pasekách a Na Hranici a dále po ulicích Datyňská a Šenovská (silnice II/487) až na silnici I/11 Vozidlo SDH Radvanice a Bartovice Richard Dudek, DiS.
724 190 746
Ulice U Důlňáku pod železniční tratí - tok Důlňák III Objízdná trasa vede po ulicích Na Pasekách a Na Hranici a dále po ulicích Datyňská a Šenovská (silnice II/487) až na silnici I/11 Vozidlo SDH Radvanice a Bartovice Richard Dudek, DiS.
724 190 746

pdf.gif Způsob vyžádání pomoci

pdf.gif Osnova zprávy po povodni

pdf.gif Důležité kontakty

pdf.gif Základní opatření k ochraně před povodněmi