zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

Výškový systém výškopisných údajů | Správci vodních toků | Příslušný vodoprávní orgán | Příslušné související povodňové komise

Úvodní část


Povodňový plán představuje souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku občanů při povodních, zmírnění škod na majetku obce, společnosti a životního prostředí.

Povodňový plán je členěn na:

  • věcnou část: obsahuje údaje potřebné pro zajištění obce před povodněmi, charakter zájmového území a druh a rozsah ohrožení,
  • organizační část: o obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby,
  • grafickou část: obsahuje základní mapu s vyznačením všech objektů souvisejících s dPP,
  • přílohy: obsahuje přílohy, které souvisejí s dPP a nejsou uvedeny ve výše uvedených kapitolách.

Výškový systém výškopisných údajů

Výškové údaje veškerých výškopisných údajů uvedených v dPP jsou v systému Balt po vyrovnání (Bpv.).


Správci vodních toků

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové www.lesycr.cz
název funkce, gjméno telefon mobil e-mail
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Správce toku: Ing. Jakub Slezák 956 951 119 725 257 839 jakub.slezak@lesycr.cz

Povodí Odry, státní podnik, www.pod.cz
název jméno telefon fax e-mail
Povodí Odry, státní podnik - Varenská 49, 701 26 Ostrava ústředna 596 657 111 596 612 666 info@pod.cz
Vodohospodářský dispečink - stálá služba Dispečink 596 612 222 596 612 666
(služba 7:00 - 15:30) 596 638 426
Vedoucí VHD Ing. Vladimír Zdráhal 596 657 240 596 612 666 vladimir.zdrahal@pod.cz

Povodňové orgány - Řízení ochrany území před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

  • Orgán samosprávy městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:


Příslušný vodoprávní orgán

Obec s rozšířenou působností Statutární město Ostrava - www.ostrava.cz

název jméno telefon fax e-mail
Městský obvod Radvanice a Bartovice, úřad městského obvodu, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 599 416 100 posta@radvanice.ostrava.cz
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 599 444 444
599 499 311
596 118 861 posta@ostrava.cz
Odbor ochrany životního prostředí Vedoucí odboru - Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA 599 442 306 pvalerian@ostrava.cz
Oddělení krizového řízení Vedoucí oddělení - Mgr. René Dočekal 599 442 442 rdocekal@ostrava.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Odbor ŽP - Oddělení VH - 28. října 117, 702 18 Ostrava 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ministerstvo životního prostředí Zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra 974 811 111 974 833 582 posta@mvcr.cz

Příslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povod. komise městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
Starosta - předseda povodňové komise 599 416 100
724 328 635
599 416 132 abohac@radvanice.ostrava.cz
Povodňová komise ORP Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Primátor statutárního města - předseda povodňové komise 599 443 131 596 118 861 tmacura@ostrava.cz
Povodňová komise Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 00 Ostrava
Hejtman - předseda povodňové komise 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ústřední povodňová komise
Vršovická 1422/65, 100 10 Praha
Ministr ŽP - předseda povodňové komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz