zpět nahoru
znak

Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice

Výškový systém výškopisných údajů | Správci vodních toků | Příslušný vodoprávní orgán | Příslušné související povodňové komise

Úvodní část


Povodňový plán představuje souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku občanů při povodních, zmírnění škod na majetku obce, společnosti a životního prostředí.

Povodňový plán je členěn na:

  • věcnou část: obsahuje údaje potřebné pro zajištění obce před povodněmi, charakter zájmového území a druh a rozsah ohrožení,
  • organizační část: o obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby,
  • grafickou část: obsahuje základní mapu s vyznačením všech objektů souvisejících s dPP,
  • přílohy: obsahuje přílohy, které souvisejí s dPP a nejsou uvedeny ve výše uvedených kapitolách.

Výškový systém výškopisných údajů

Výškové údaje veškerých výškopisných údajů uvedených v dPP jsou v systému Balt po vyrovnání (Bpv.).


Správci vodních toků

Lesy České republiky, státní podnik, www.lesycr.cz
název jméno telefon fax e-mail
Ředitelství - Přemyslova 1106, 50 168 Hradec Králové 8 956 999 111 495 262 391 lesycr@lesycr.cz
ST - oblast povodí Odry,
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí správy toků - Ing. Vladimír Němčanský 956 951 111
724 525 130
558 628 209 ost51@lesycr.cz

Povodí Odry, státní podnik, www.pod.cz
název jméno telefon fax e-mail
Povodí Odry, státní podnik - Varenská 49, 701 26 Ostrava ústředna 596 657 111 596 612 666 info@pod.cz
Vodohospodářský dispečink - stálá služba Dispečink 596 612 222 596 612 666
(služba 7:00 - 15:30) 596 638 426
Vedoucí VHD Ing. Jiří Pagáč 596 657 240
602 583 448
596 612 666 pagac@pod.cz

MILNEA státní podnik v likvidaci
název jméno telefon fax e-mail
MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04 Statutární orgán - Ing. Zdeněk Lichnovský - Ředitel Kokory, 335
MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04 Likvidace - JUDr. Viktor Bedrna Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové 387/56, PSČ 170 00

Povodňové orgány - Řízení ochrany území před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

  • Orgán samosprávy městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:


Příslušný vodoprávní orgán

Obec s rozšířenou působností Statutární město Ostrava - www.ostrava.cz

název jméno telefon fax e-mail
Městský obvod Radvanice a Bartovice, úřad městského obvodu, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 599 416 100 posta@radvanice.ostrava.cz
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 599 444 444
599 499 311
596 118 861 posta@ostrava.cz
Odbor ochrany životního prostředí Vedoucí odboru - Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. 599 442 306 pvalerian@ostrava.cz
Oddělení vodního hospodářství Vedoucí oddělení - Ing. Bc. Jan Vaněk 599 442 384 jvanek@ostrava.cz
Oddělení krizového řízení Vedoucí oddělení - Mgr. René Dočekal 599 442 442 rdocekal@ostrava.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Odbor ŽP - Oddělení VH - 28. října 117, 702 18 Ostrava 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ministerstvo životního prostředí Zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra 974 811 111 974 833 582 posta@mvcr.cz

Příslušné související povodňové komise

název jméno telefon fax e-mail
Povod. komise městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
Starosta - předseda povodňové komise 599 416 100
724 328 635
599 416 132 abohac@radvanice.ostrava.cz
Povodňová komise ORP Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Primátor statutárního města - předseda povodňové komise 599 443 131 596 118 861 tmacura@ostrava.cz
Povodňová komise Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 00 Ostrava
Hejtman - předseda povodňové komise 595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz
Ústřední povodňová komise
Vršovická 1422/65, 100 10 Praha
Ministr ŽP - předseda povodňové komise 267 121 111 267 310 920 povodnova_sluzba@mzp.cz